Klara

Photo: Krzysztof Ubych Photography
Make-up & Hair : Natalia Robak/ MANUA
Model; Klara UNITEDforMODELS
Designer; Magdalena Wilk-Dryło